Nordlandssykehuset Bodø søker ferievikarer innen sykepleie med mulighet for fast tilsetting.

Vi søker:

Sykepleiere | Sykepleierstudenter | Kreftsykepleiere | Intensivsykepleiere | Anestesisykepleiere | Dialysesykepleiere | Hjelpepleiere/helsefagarbeidere | Medisinstudenter uten lisens | Assistenter

For Psykisk helse og rus klinikken kan politi /politistudenter, vernepleiere, miljøterapeuter (sosionomer, barnevernpedagoger) også søke

Oversikt over ledige stillinger

Barnemedisin

Vi søkere etter sykepleiere

Barnemedisin er en sengepost med 10 heldøgns senger til barn i alderen 0-16 år. 70 % av alle innleggelser er ø.hjelp. Vi behandler barn med indremedisinske, ortopediske og ØNH diagnoser. Oppgaven til sommervikar vil være: observasjon, tilrettelegging, medisinering av syke barn. Kollegaveiledning hele sommeren.

Kontaktperson: Lindis Tollåli, lindis.tollali@nlsh.no, 755 34 480

Intensivenheten

Vi søker etter sykepleiere/intensivsykepleiere

Vi behandler intensivpasienter og postoperative pasienter. Arbeidsoppgavene vil bestå pleie og behandling av våre pasienter.

Vi søker også ufaglært/helsefagarbeider/lærling til assistentoppgaver

Oppgavene vil være bestilling av utstyr, holde orden og utføre forefallende oppgaver. Ingen pasientnære arbeidsoppgaver.

Kontaktperson: Astri-Marie M. Blegeberg, Astri-Marie.Blegeberg@nordlandssykehuset.no, 907 24 399

 

Kar/thorax og urologisk sengepost (fra 05.03.21 tar vi ikke imot flere søknader)

Vi søker etter sykepleiere, hjelpepleiere/assistenter

Vi er en kirurgisk sengepost som behandler pasienter innenfor urologi og karthorax. Hos oss finner du et hektisk arbeidsmiljø, faglige sterke kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Vi ser etter en kollega som bidrar til fellesskapet og som er faglig sterk og som ønsker å lære og utvikle seg.

Kontaktperson: Merete Johansen, Merete.Johansen@nordlandssykehuset.no, 916 40 041

 

Kirurgisk sengepost gastro/gyn/bryst og endokrin kirurgi

Vi søker etter sykepleiere, hjelpepleiere/assistenter

Vi er en kirurgisk sengepost, med fagfelt innenfor gastro, gynekologi, bryst, endokrin og bariatrisk kirurgi. Innenfor disse pasientgruppene behandler vi også en stor andel av kreftpasienter. Vi har et stabilt arbeidsmiljø med sykepleiere og hjelpepleiere, som er faglig dyktig, flinke og trygge i rollene sine. Vi satser på fag og kvalitet, og har sykepleiere med videreutdanning innen kreft og gastro.

Vi søker etter motiverte og engasjerte sykepleiere som trives i et levende miljø med høyt tempo innenfor kirurgi, men som også ønsker å kunne jobbe med komplekse og sammensatte pasientsituasjoner som følges opp ved avdelingen over tid.

Kontakt: Iselin Mari Røstgaard, Iselin.Mari.Rostgaard@nordlandssykehuset.no, 975 88 840

 

Mottak og postoperativ

Vi søker etter sykepleiere. 3.års sykepleierstudenter kan vurderes

Vi klargjører pasienter til operasjon og overvåker dagkirurgiske pasienter postoperativt. Arbeidsoppgaver er preoperative forberedelser, overvåking postoperativt og utskrivning.

Kontaktperson: Astri-Marie M. Blegeberg, Astri-Marie.Blegeberg@nordlandssykehuset.no, 907 24 399 

 

Ortopedisk og øre-nese-hals sengepost

Vi søker etter sykepleiere, hjelpepleiere/assistenter

Ortopedisk og Øre-Nese-Hals sengeenhet A9 er en sengepost med 28 senger i Kirurgisk klinikk. Her behandler vi pasienter innen ortopedi og øre-nese-hals-kjeve-øye tilknyttet Kirurgisk klinikk Bodø. Vi er en avdeling i utvikling og ønsker nettopp DEG som vår nye medarbeider i sommer! Vi kan love deg en utfordrende, inspirerende og krevende sommer 🙂

Kontakt: Nina Wetting, Nina.Wetting@nordlandssykehuset.no, 909 20 510

Medisinsk sengepost (A4)

Vi søker etter sykepleiere, helsefagarbeidere/sykepleierstudenter/assistenter/medisinstudenter u/lisens med pleieerfaring.

Vi behandler pasienter med nyre og fordøyelsessykdommer og har i tillegg 2 strålesenger. På A4 er det trygt å være ny. Vi har spennende og varierende arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø og høyt tempo. Vi har nye lokaler og har startet med kalenderplan (ønsketurnus)

Arbeidsoppgaver sykepleiere:

Spl. prosedyrer, visittarbeid, medikamenthåndtering, Dokumentasjon via Dips, PLO kommunikasjon, Medanets (app der man legger inn NEWS, screening, nærkontakt, D/D, m.m. legges inn på mobil) Peritonealdialyse poseskift/nattmaskin, sårskift, ProAct systemet m.m.

Arbeidsoppgaver helsefagarbeidere/sykepleierstudenter/assistenter/medisinstudenter u/lisens med pleieerfaring:

Stell, ernæring, mobilisering, veiledning, NEWS, Medanets (App der man legger inn NEWS, screeninger, D/D, nærkontakt, observasjoner via mobil) Peritonealdialyse poseskift/nattmaskin, ta EKG m.m.

Kontaktperson: Ragnhild Pedersen, rap@nlsh.no, 991 03 905

 

Medisinsk sengepost (B4)

Vi søker etter sykepleiere

Enhet består av fagseksjonene lunge, infeksjon og hematologi. Sommervikarer vil ha ansvar for pleie, legemiddelhåndtering, ernæring, mobilisering, kommunikasjon/samarbeid med kommunale tjenester, gjennomføring av faglige prosedyrer og håndtering av diverse medisinteknisk utstyr. Palliasjon er også en viktig del av arbeidsoppgavene. En enhet med ungt miljø, utviklingssterke ansatte med fokus på høy faglig kompetanse. En plass der det er trygt og godt å være ny på.

Kontakt: Birgitte Cetin, birgitte.cetin@nordlandssykehuset.no, 469 09 965

 

Dialysen

Vi søker etter sykepleiere med dialysekompetanse

Dialyseavdeling med 16 behandlingsplasser. Dialysen har akuttfunksjon for Nordland og all oppstart av dialyse gjøres her hos oss. Vi trenger ferievikarer som kan bidra med å ivareta assistentoppgaver ved dialysen i sommerferieavviklingen.

Kontakt: Katrine Andreassen, Kathrine.Andreassen@nordlandssykehuset.no, 755 717 16

 

Enhet for blodsykdommer og kreft

Vi søker etter sykepleier eller 3.års sykepleierstudenter

Enheten skal ivareta ikke-kirurgisk kreftbehandling og gi omsorg for kreftpasienter i Nordland, og følge opp pasienter til poliklinisk behandling av blodsykdommer.

Arbeidsoppgaver noe avhengig av kompetanse:

  Ansvar for skyllerom og undersøkelsesrom.

  Klargjøre og assistere ved beinmargsundersøkelser.

  Klargjøre og følge opp pasienter til biopsi.

  Blodprøver og stell av venekateter.

  Enkle infusjoner, transfusjoner.

  Sørge for gjennomføring av ESAS, symptomkartlegging.

–   Ta imot beskjed om, og hente ferdigblandet kur ved apoteket.

  Rydde i enheten, følge opp serveringsstasjoner, ta imot og legge på plass varer som leveres enhet.

Kontaktperson: Sølvia Laksosnes, solvia.laksosnes@nordlandssykehuset.no, 948 83 935

 

Hjerteovervåkning

Vi søker etter sykepleiere, intensivsykepleiere.

Vi behandler akutt og kritisk syke hjertepasienter. Pasienter som har rytmeforstyrrelser, hjertesvikt, generelle indremedisinske pasienter. Elektive og ø-hjelps pas med behov for pacemaker eller ICD. Hjerteinfarkt pasienter med behov for intervensjon, oppfølging av pasienten både pre- og postopr.

Arbeidet vil bestå av primærsykepleie; stell, pleie, legevisitt og medikamentutdeling til pasienter på sengepost. 

Kontaktperson: Anna Kristine Andersen, Anna.Kristine.Andersen@nordlandssykehuset.no, 900 62 187

    

Nevrologisk og revmatologisk sengepost

Vi søker etter sykepleiere eller spesialsykepleiere

Det er en fordel at sykepleieren har erfaring fra lignende type sengepost, eventuelt fra intensivavdeling eller akuttmottak. Vi har 19 senger (på sommeren tar vi ned elektiv drift og har 16 senger) hvorav 3 er intermediærsenger for akutt og alvorlig syke nevrologiske pasienter, vi har en egen slagenhet, vi har en gruppe med generell nevrologi og en seng er til revmatologiske pasienter. Stell, pleie, medikamenthåndtering, nært tverrfaglig samarbeid med fysio, logo, ergo, helsefagarbeidere og lege.

Kontaktpersoner: Enhetsleder Camilla Waage Stormo, cws@nlsh.no, 907 73 193/75 57 80 77 eller Ass. Enhetsleder Hege Johansen, hege.kristin.johansen@nlsh.no, 75 57 06 35

Akuttenhet Nord, Sør og Salten

Vi søker etter sykepleiere, sykepleierstudenter, miljøarbeidere/miljøterapeuter

Akuttpsykiatrisk avdeling har tre likelydende enheter – Akutt Nord, Akutt Sør og Akutt Salten. Disse enhetene tar imot øyeblikkelig hjelp-innleggelser fra hele Nordland fylke.

Ved enhetene gis det korttidsbehandling til personer med psykotiske tilstander, alvorlige affektive lidelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser, samt personer med sammensatte tilstandsbilder. Veldrevne enheter med et stabilt og kompetent fagmiljø og et godt arbeidsmiljø. Vi har behov for ferievikarer for sommeren 2021 og vi søker etter sykepleiere, sykepleiestudenter og miljøterapeuter/-arbeidere.

Oppgi i søknaden hvilken akuttenhet du ønsker ferievikariat.

Kontaktpersoner:

Akuttenhet Nord: Ellen Wangsfjord, Enhetsleder, 958 16 040, ellen.wangsfjord@nlsh.no

Akuttenhet Salten: Ann Sofie Eriksen Magnussen, Enhetsleder, 959 49 229, ann.sofie.eriksen.magnussen@nlsh.no

Akuttenhet Sør: Britt Eva Hansen, Enhetsleder, 481 54 827, britt.eva.hansen@nlsh.no

Akuttmottak/AMK/Observasjonsposten

Vi søker etter sykepleiere for observasjonsposten, helst med to års somatisk erfaring, men nyutdannete kan også søke.

I akuttmottaket tar vi imot all ø.hjelps pasienter i tillegg til med pol. pasienter hele døgnet. Vi tar også imot Kir/Ort pol. pasienter på kveld/natt/helg. Vi prioriterer hastegrad ved hjelp av triageringsverktøyet RETTS og setter i gang tiltak og administrerer medikamenter på legens forordninger. I observasjonsposten har vi pasienter som er forventet utskrevet innen 24 timer eller som må legges videre inn på sengepostene.  Vi har medisinske/kir/ort pasienter. Vi planlegger, iverksetter tiltak, evaluerer. Vi assisterer el konvertering og AKG.

Kontaktperson: Nanna Eriksen, ner001@nlsh.no, 996 72 459

Greit å vite:

 • Behandling av søknadene skjer fortløpende, så ikke vent med å søke
 • Du må presisere fagbakgrunn og erfaring i søknaden.
 • Du oppgir hvilken enhet du ønsker å jobbe ved. Følg linkene nedenfor for mer info om hvor og hvilke behov vi har.
 • Du oppgir alternativt arbeidssted hvis du ikke får førstevalget.
 • Søker du på flere av våre sykehus, nevner du dette i søknaden.
 • Sykepleierstudenter og medisinerstudenter u/lisens tilsettes som assistenter for pleierelaterte oppgaver.
 • Du oppgir to referanser  i søknaden.
 • Tilsetting skjer iht. de til enhver tid gjeldende lover og avtaler.
 • For arbeid med barn og utviklingshemmede kreves det politiattest, jf. helsepersonelloven §20a.
 • For enkelte stillinger kan det være mulighet for fast ansettelse eventuelt lengre vikariat.
 • Det vil være individuell opplæring.
 • Vi vil være behjelpelig med å skaffe bolig

Lei bolig via oss!

Personell i kort- og langtidsvikariat ved Nordlandssykehuset Bodø og Stokmarknes kan leie bolig via sykehuset.

Bilde av hybel

Ved Nordavind på Mørkved har du tilgang på eget kjøkken og bad på rommet.

I samarbeid med Student i Nord i Bodø og Hurtigrutens hus i Vesterålen, har Nordlandssykehuset inngått en avtale om at hybler og rom kan leies ut til sommervikarer og ved korttidsleie.

– Alle kan leie korttidsboliger hos oss, dersom vi har kapasitet, sier boligkonsulent Audun Bjølgerud i Student i Nord. 

Inkluderer utstyr

I Bodø har Student i Nord ledige rom ved studentboligene Flatvold i Rønvik og i Nordavind ved Nord universitet på Mørkved.

Hyblene på Flatvold har eget bad, men du deler kjøkken med andre. Nordlandssykehuset disponerer cirka 12 rom, husleien er 6.000 kroner/måneden.

Flatvold ligger i gangavstand til sykehuset, men det er også bussforbindelse om det foretrekkes. Utenfor er det en stor parkeringsplass for de som har bil.

– Inkludert i leien er alt du trenger for å kunne bo i boligen. Kjøkkenutstyr, renholdartikler, sengetøy med dyne og pute, samt wifi. Du trenger bare å ta med egne klær og toalettsaker, sier Bjølgerud.

Skal du bo lenge, kan du få tilgang til vaskeriet på huset. Du får utdelt vaskebrikke som du selv fyller på med penger.

Studentbolig

Ved Flatvold studentboliger er det lett å gjøre rommene personlig og koselig med litt pynt og levende blomster.

Ved Nordavind har du tilgang på eget kjøkken og bad på rommet. Nordlandssykehuset disponerer 28 rom. Husleien er på 6.000 kroner/måneden.

Nordavind ligger på Mørkved, i tilknytning til Nord universitet. Det er gode bussforbindelser mot City Nord, sentrum og sykehuset.

Også her er alt du trenger av møbler og utstyr inkludert.

På Flatvold må du leie minst 14 dager, men varigheten kan tilpasses etter behov. Ved Nordavind kan du leie fra én dag og varigheten tilpasses etter behov.

– Våre vakre smil og fantastiske medarbeidere på drift og renhold er også med på kjøpet, sier han.

Arbeidspult

Flatvold studentbolig i Rønvik har alt du trenger på hybelen, også arbeidspult.

Følg bookingen din

Ved å laste ned appen Studentinord, har du mulighet til å følge med på bookingen din, og varsle studentsamskipnaden om det er noe med boligen du lurer på.

– Våre folk er raskt ute om det er noe som må fikses. 

De som søker bolig i vikarperioden, bes om å skrive «NLSH VIKAR sommer 2021» i kommentarfeltet under booking. Kanselleringer som skjer under 14 dager før innflytting vil bli belastet med 350 kroner i kanselleringsgebyr per rom.

– De som skal booke, bes om å gjøre det så snart de har arbeidsplanen tilgjengelig, sier han.

Parkering og eget bad

I Hurtigrutens hus på Stokmarknes, disponerer sykehuset sju dobbeltrom på helårsbasis og ti enkeltrom om sommeren.

Husleien er på 4.600 kroner måneden, eventuelt 250 kroner per døgn. Alle rom er fullt utstyrt med kjøkkenutstyr, sengetøy, håndklær, internett og TV.

Dobbeltrommene befinner seg i tredje etasje, og leietaker disponerer et enkelt felleskjøkken, samt vaskerom. Enkeltrommene ligger i andre etasje og har tilgang til felleskjøkken, samt vaskerom. Alle rommene har eget bad.

Fra Hurtigrutens hus til sykehuset er det 1,4 kilometer. Det tar cirka 15 minutter å gå til jobb, og det vil også være mulighet for parkering.

For å booke rom, ta kontakt på epost til bolig.stokmarknes@nlsh.no

Hybel

Ved Hurtigrutens hus på Stokmarknes kan du booke både enkeltrom og dobbeltrom.